Accés CFGS

Als Cicles formatius de grau superior es pot accedir a partir d’alguna de les titulacions següents:

 • Batxillerat LOGSE o equivalents (batxillerat experimental i COU). Generalment, els cicles formatius de grau superior inclouen l’obligació d’haver cursat determinades matèries de batxillerat. 
 • Haver superat un mòdul professional 3 experimental. 
 • FP2 o equivalent. 
 • Tècnic de grau superior corresponent a un altre cicle formatiu.

Per inscriure’s a les proves d’accés a grau superior cal trobar-se en una de les situacions següents:

 • Les persones que tinguin complerts 19 anys, o els compleixin durant l’any de la prova. 
 • Tenir complerts 18 anys d’edat o bé complir-los durant l’any natural de la prova, i estar en possessió del títol de Tècnic (CFGM) de la mateixa família del CFGS al qual es vol accedir.

Vegeu els temaris de les proves d’accés en el següent enllaç.

La prova convocada anualment consta de dues parts:
Part comuna:
Agrupa les 4 matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, idioma estranger (anglès -és el que s’ofereix a la nostra escola-, francès o alemany) i matemàtiques.
Part específica:
Agrupa les matèries que corresponen a cada cicle formatiu i l’alumnat s’examinarà de 2 matèries específiques en funció de la família professional escollida.

Les matèries específiques es realitzaran a distància mitjançat. l’IOC (Institut Obert de Catalunya).
La durada aproximada de la formació d’aquest curs de preparació és:

 • De la part comuna: 300 hores.
 • De cada matèria de la part específica: 99 hores.

Pautes de qualificació
La qualificació global de la prova està compresa entre 0 i 10 i s’obté de la mitjana aritmètica de la part comuna (4 matèries) i de la part específica (2 matèries) per separat.

Les persones aspirants han d’obtenir una qualificació mínima de 3 a cada una de les parts per fer la mitjana aritmètica.

Les persones aspirants que obtenen una qualificació inferior a 4 a cadascuna de les parts es declararan no aptes. Les persones aspirants que obtenen una qualificació global igual o superior a 4, si escau, se’ls pot aplicar la qualificació obtinguda en el curs de preparació o formació per a la preparació de la prova d’accés i la puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d’experiència.

La certificació de la qualificació de la formació realitzada al centre es lliurarà sempre que sigui positiva, és a dir, superior a 5. En cas de tenir aquesta qualificació es multiplicarà pel coeficient 0,40 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés als cicles formatius de formació professional, que es multiplicarà per 0,80.

Per a l’alumnat que, a causa de disposar de l’exempció d’una part de les proves d’accés, només faci l’altra part, la qualificació de la formació per a l’accés als cicles de grau superior serà la que obtingui en la part feta.

Exempció de la matèria de llengua catalana
La poden sol·licitar les persones aspirants que acreditin menys de 2 anys de residència a Catalunya fins el dia de realització de la prova.

Cal fer la sol·licitud al Servei d’Ensenyament del Català de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.

Exempció de la part comuna de la prova
Es pot sol·licitar per:

 • Haver superat totalment les proves d’accés a la universitat per majors de 25 anys.
 • Haver superat amb anterioritat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional específica.
 • Haver superat les proves d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau superior d’ensenyaments del règim especial d’arts plàstiques i disseny.
 • Haver superat les proves d’accés, de caràcter general, a cicles formatius de grau superior d’ensenyaments del règim especial d’esports, sempre que es compleixin algun dels requisits del punt 13.2.1 d’aquesta Resolució.

Cal fer la sol·licitud al centre on es farà la prova aportant els documents justificatius corresponents.

Exempció de la part específica

 • Per títol de tècnic de grau mitjà: les persones que tinguin un títol de tècnic de grau mitjà (cicle formatiu) d’acord amb les afinitats establertes per la legislació estaran exempts de la part específica de la prova d’accés a grau superior, i s’hauran d’examinar únicament de la part comuna de la prova.
 • Per experiència laboral que es correspongui amb l’àmbit professional del cicle formatiu que es vulgui cursar. Es pot sol·licitar si es demostra un dels requisits següents:
  • Com a mínim 1 any d’experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, amb una categoria professional igual o superior a la que correspon al cicle formatiu de grau superior (en general, oficial de primera o de segona), reconeguda oficialment (grup de cotització).
  • Com a mínim 3 anys d’experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, dins del mateix grup professional, si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior.
  • Experiència laboral en diverses categories professionals, equivalent a les dues anteriors.
 • Per experiència esportiva:
  • Les persones aspirants que vulguin accedir a la prova d’accés del cicle formatiu de grau superior Animació d’activitats físiques i esportives poden sol·licitar l’exempció de la part específica de la prova acreditant una experiència d’almenys 1 any en l’entrenament, la direcció d’equips esportius o altres activitats relacionades. La sol·licitud d’exempció de la part específica de la prova s’ha de sol·licitar a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent mitjançant el model de la convocatòria actual aportant els documents justificatius corresponents que s’indiquen en el model.

Exempció total de la prova
Es pot sol·licitar per haver superat totalment la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, sempre que es compleixin qualsevol dels requisits següents:

 • Si el cicle formatiu que es vol cursar permet accedir als mateixos estudis universitaris per als quals la persona aspirant va superar la prova d’accés a la universitat.
 • Si s’ha superat la prova d’accés a estudis universitaris de llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura, per als quals no s’ha establert l’accés directe des del cicle formatiu de grau superior que vol cursar, si bé es dóna afinitat entre els estudis universitaris per als quals s’ha superat la prova d’accés i el cicle de grau superior que vol cursar.
 • Si es té superada l’esmentada prova per altres estudis universitaris no relacionats amb el cicle formatiu que es vol cursar, i a més s’acredita l’experiència laboral a què fa referència l’apartat 13.3.4.a) d’aquesta Resolució.

Cal fer la sol·licitud a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent aportant els documents justificatius corresponents.

Infografia

Més informació a la web del Departament.