Cicle de formació instrumental (CFI)

La formació instrumental és el conjunt d’activitats i processos formatius que abasten des de l’aprenentatge de la lectoescriptura i el càlcul elemental fins que l’alumne està en disposició d’incorporar-se amb garanties d’èxit als ensenyaments per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

El cicle de formació instrumental s’organitza en tres nivells d’aprenentatge.

  • Primer nivell, en què l’aprenentatge s’ha de centrar en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural.
  • Segon nivell, en què l’objectiu central és consolidar aquests mecanismes i adquirir els elements essencials dels coneixements que expliquen l’entorn.
  • Tercer nivell, en el qual s’amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.

Cada nivell inclou tres àrees de coneixement: àrea de llengua, àrea de matemàtiques i àrea de ciències socials i naturals. Aquestes àrees és convenient treballar-les de manera global.

Les persones que assoleixen els continguts d’aquest cicle obtenen el certificat de formació instrumental.