Informàtica

Ensenyaments de COMPETIC

Els ensenyaments de COMPETIC en un nivell inicial, COMPETIC inicial, tenen com a objectiu facilitar l’adquisició de les competències mínimes i els conceptes bàsics en tecnologies de la informació i la comunicació per desenvolupar-se en la societat actual. S’adrecen a persones amb pocs coneixements de les tecnologies de la informació.

En aquest nivell es treballen tres de les sis competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Les tres competències que es desenvolupen són les següents:

 • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Navegació i comunicació en el món digital.

Els ensenyaments de Competència digital COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3 van adreçats a les persones que hagin cursat el nivell inicial o que tinguin i puguin acreditar uns coneixements elementals d’informàtica. Són ensenyaments consecutius i capaciten en les competències següents:

COMPETIC 1: Recull les tres competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC-bàsic) no recollides a la formació COMPETIC inicial:

 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Cultura, participació i civisme digital.

COMPETIC 2: Recull les vuit competències del nivell mitjà de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC-mitjà):

 • Cultura, participació i civisme digital.
 • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • Navegació i comunicació en el món digital.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts.

 

La superació dels nivells de COMPETIC 1, 2 i 3, respectivament, dóna dret a l’obtenció d’un certificat acreditatiu, que emet el centre de formació d’adults, en què cal fer constar la correspondència del nivell de COMPETIC assolit amb l’equivalent als certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Infografia